Over onze school 


CBS "De Ark" behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd in de gemeente Hardenberg. Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en in stand houden van scholen voor Protestants Christelijk onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met klankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Chrono is per 1 januari 2005 ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs te Avereest en de Vereniging PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg.

Het Protestants Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ouders een belangrijke rol spelen. Uw meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat kunt u doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderraad, de MR en de klankbordgroep. 
Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, waarvan de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono.