Protocol kinderen in echtscheiding situatie
(update: 31 januari 2020)

Inleiding
Onze visie
CBS De Ark wil een veilige plek zijn voor alle leerlingen. De school houdt zich daarom bewust afzijdig van een eventueel conflict tussen ouders. Wij zullen ons neutraal opstellen in (echt)scheiding situaties.
Het is in eerste instantie aan gescheiden ouders om elkaar te informeren over de vorderingen en ontwikkelingen van hun kind. Wanneer er sprake is van een verstoorde ouder relatie waarin goede communicatie niet meer aan de orde is, dan komt de school in beeld. In dit protocol is opgenomen wat onze verplichtingen zijn inzake informatie verstrekking en wat wij hierin van ouders verwachten.
 
Van ouders verwachten wij: Ouders die geen ouderlijk gezag hebben en niet door de andere ouder worden geïnformeerd maar wel geïnformeerd willen worden kunnen een schriftelijk verzoek indienen. Deze ouder dient bij de leerkracht aan te geven waarom hij/zij geïnformeerd wil worden. Wanneer wij een dergelijk verzoek ontvangen zullen wij de verzoeker binnen redelijk termijn informeren, tenzij het niet in het belang van het kind is. Als er geen strijd is met het belang van het kind, zal de verzoeker in ieder geval de schoolgids en algemene informatie over de school ontvangen.
 
Schoolgids en Parro
De schoolgids is digitaal beschikbaar en voor beide ouders ter inzage op de website. Beide gezaghebbende ouders hebben een inlogcode voor onze digitale communicatieservice Parro. Via Parro worden zij op de hoogte gebracht van activiteiten en gebeurtenissen op school.    

Contactavonden en informatieavond
Een uitnodiging voor een contactavond en informatieavond is bedoeld voor beide gezaghebbende ouders. De school geeft er de voorkeur aan dat beide ouders gezamenlijk op het oudergesprek komen. Wanneer ouders gegronde redenen hebben om niet gezamenlijk te komen, kan deze ouder in uitzonderlijke gevallen verzoeken om een individueel gesprek. Dit kan aangegeven worden op het inventarisatieformulier, daarnaast moet er binnen een week na de uitnodiging voor de contactavond een verzoek worden ingediend bij de leerkracht voor een afzonderlijk gesprek (zodat dit ook tijdig georganiseerd kan worden).
Er wordt dan een andere afspraak gemaakt met de ouder die bezwaar maakt tegen aanwezigheid van de andere ouder.
De informatieavond is ook bedoeld voor gezaghebbende ouders. Wanneer ouders een reden hebben om niet gezamenlijk aanwezig te willen zijn kan deze ouder verzoeken om de informatie die deze avond wordt verstrekt per mail te ontvangen.
 
Correspondentie
Correspondentie over het kind, activiteiten in de groep, excursies etc. zal aan beide ouders verstrekt worden door de leerkracht/school via Parro.
 
Rapporten
Rapporten worden twee keer per jaar uitgereikt aan de kinderen. Het originele rapport wordt verstrekt aan de verzorgende ouder op die dag, het is de bedoeling dat (beide) gezaghebbende ouders het rapport ondertekenen.
 
Schooldossier
Het dossier is voor beide gezaghebbende ouders ter inzage beschikbaar. Om het dossier in te zien, dient u een afspraak te maken met de intern begeleider.
 
Stiefouders
Kinderen van gescheiden ouders, kunnen in de loop van de tijd geconfronteerd worden met een nieuwe relatie van de ouder, die deel uit gaat maken van het gezin. Ook hierover heeft de school een duidelijk beleid opgesteld. Voor de oudergesprekken worden alleen de ouders uitgenodigd (dit zijn de ouders belast met het ouderlijk gezag). Mocht het zo zijn dat er maar één ouder met het ouderlijk gezag is belast, dan kan een eventuele nieuwe partner bij de oudergesprekken aanwezig zijn. Zijn er twee gezaghebbende ouders en is duidelijk dat slechts één van hen komt, dan mag alleen met uitdrukkelijke toestemming van de andere gezaghebbende ouder, een nieuwe partner aanwezig zijn bij de oudergesprekken. De stiefouder kan wel van zijn of haar kant informatie verstrekken aan de leerkracht over het kind.
 
Vragenlijst
Eenmaal per jaar zal de school aan niet-samenwonende ouders een vragenlijst toesturen. Het doel van de vragenlijst is om praktische informatie te verkrijgen over o.a. het woonadres en in te spelen op eventuele veranderingen.